Review: Celestia (Blam! & Geronimo Games)

NL: Wie de dood vreest is een lafaard. Sterker nog: om te voelen dat je echt leeft, moet je risico nemen. In Celestia, van Blam! en Geronimo games, gaan avontuurlijke schattenjagers hun geluk beproeven door samen op ontdekkingstocht te gaan. De tocht is echter niet zonder gevaar en risico nemen, levert de beste schatten op. De tocht maak je niet alleen, want de spelers delen allemaal hetzelfde luchtschip. Je zou denken dat groepsbelang hierdoor aanwezig is. Niets is minder waar. Iedere ontdekkingsreiziger is uit op zij of haar eigen geluk en samenwerken zit er slechts in als het iedereen goed uitkomt. Weet jij de meeste schatten te behalen of strand jij met een handjevol goudstukken op een verlaten eiland?

Iedere ronde nemen de spelers om de beurt de rol van kapitein van het luchtschip aan. Spelers gaan vervolgens van eiland naar eiland vliegen om de beste schatten te verdienen. De kapitein moet de gevaren trotseren van de reis en de benodigde dobbelstenen werpen en kaarten (uitrusting) kunnen afleggen om de tocht zonder kleerscheuren (of kapot schip) te overleven. Des te verder de reis komt, des te beter de schatten worden. De gevaren worden echter ook groter. Voor elk symbool dat een kapitein werpt, moet de kapitein de benodigde kaarten kunnen afleggen. Nadat de kapitein dobbelstenen heeft geworpen, mogen de andere spelers besluiten of ze willen uitstappen of niet. Wanneer een speler uitstapt is die speler “veilig” en krijgt deze speler een schat van de stapel die bij het eiland hoort. De beste stuurlui staan vaak aan wal…

Nadat spelers een nieuw eiland bereiken, wisselt de kapiteinsstoel en wordt de volgende speler die nog op het schip is de nieuwe kapitein… “Look at me, I am the captain now”. Als de kapitein de gevaren niet kan trotseren, gaat het schip terug naar het eerste eiland en hebben de spelers die nog op het schip aanwezig waren pech en krijgen die spelers geen schatten. Veel risico nemen kan hoge winst opleveren, maar uiteindelijk kunnen spelers het spreekwoordelijke schip ingaan. Let daarnaast ook goed op de tegenspelers. Naast de “normale” uitrustingskaarten die een kapitein moet gebruiken om gevaren te trotseren, zijn er ook kaarten om elkaar goed te kunnen “pesten”. Zo kun je de andere passagiers uit het schip takelen of kun je bewust het schip laten crashen om vervolgens jezelf met je jetpack uit het vliegschip te torpederen. Zonder vrees!

Celestia is een grappig spel met voldoende bluf, risico en geluk. Vooral met veel spelers is het een zooitje ongeregeld op een zeer positieve manier. Erg leuk voor een grotere groep spelers vol waaghalzen en gelukzoekers!

EN: Anyone who fears death is a coward. In fact: to feel that you are really alive, you have to take risks. In Celestia, from Blam! and Geronimo games, adventurous treasure hunters try their luck by exploring together. The journey is not without danger, however, and taking risks yields the best treasures. The journey is not made alone, as the players all share the same airship. You might think that collective interest is therefore present. Nothing could be further from the truth. Each explorer is out for his or her own luck and cooperation is only possible if it suits everyone. Can you collect the most treasures or will you end up with a handful of gold coins on a deserted island?

Each round, players take turns to assume the role of captain of the airship. Players then fly from island to island to earn the best treasures. The captain must face the dangers of the journey and roll the necessary dice and play cards (equipment) to survive the journey without any damage (or a broken ship). However, the dangers also become greater the further you travel. For each symbol shown on the thrown dice, the captain must be able to discard the necessary cards. After the captain has thrown the dice, the other players may decide whether they want to get out of the ship or not. When a player gets out, he is “safe” and gets a treasure from the pile that belongs to the island.

After players reach a new island, the captain’s chair changes and the next player still on the ship becomes the new captain… “Look at me, I am the captain now”. If the captain cannot face the dangers, the ship returns to the first island, and the players still on the ship are out of luck and do not receive any treasures. Taking many risks can bring high profits, but in the end players can go into the proverbial ship. Also pay attention to the other players. In addition to the ‘normal’ equipment cards that a captain must use to face dangers, there are also cards that can be used to ‘bully’ each other. You can hoist the other passengers out of the ship or you can deliberately crash the ship and then torpedo yourself out of the flying ship with your jet pack. Without fear!

Celestia is a funny game that contains just the right amount of bluff, risk and luck. Especially with a lot of players it is a mess in a very positive way. Very nice for a larger group of players full of daredevils and luck seekers!