Review: 7 Gods (Mare Infinitus)

NL: All-stars met goden, nu in de Champions’ League! Ben jij er klaar voor? In het spel 7 Gods van Mare Infinitus, neem jij de rol van één van de zeven goden uit diverse culturen en religies, en verspreid jij het woord van jouw god in een nieuwe wereld. Weet jij de meeste dorpen op de eilandjes van deze wereld jouw god te laten volgen? En scoor je de meeste overwinningspunten? Dan win jij de wedstrijd! Wololo!


Als Odin, Ra, Sylvanus of een andere godheid geef jij je gezant de opdracht om de zeeën van de nieuwe wereld te bevaren en eilanden te ontdekken. Ieder eiland heeft een bepaalde kleur. Op basis van genummerde gekleurde kaarten verplaatst jij je over de wereld naar een eiland. Kom je aan bij een eiland en meer je aan bij een dorp met een corresponderende kleur? Dan mag jij met behulp van een verhaalstoken een verhaal van jouw god vertellen. Als een andere speler ook een verhaal vertelt bij hetzelfde dorp, dan kiest het dorp voor het verhaal met de hoogste waarde, die je bepaalt met de verhaalstoken. De winnaar krijgt overwinningspunten, de verliezer moet zijn verhaalstoken verstoten naar de Otherworld. Volgende keer beter! Vergeet je ondertussen je geheime persoonlijke doel niet?

Als gezanten elkaar op zee treffen, dan wisselen ze verhalen uit. Dat betekent dat een tweestrijd ontstaat, met maar één winnaar. Ook hebben je kaarten waarmee je reist soms speciale krachten.
7 Gods is het leukste als je het met veel spelers (3-5) speelt. In die situatie komen de gezanten vaker met elkaar in aanraking, zowel op zee als op eilandjes. Dan wordt de strijd serieus interessant en zal de uiteindelijk winnaar zeer verrassend zijn (ook als gevolg van de eindscoretelling)! Een goddelijk spelletje.

EN: All-stars with gods, now in the Champions’ League! Are you ready? In the game 7 Gods as published by Mare Infinitus, you take on the role of one of the seven gods from various cultures and religions, and spread the word of your god in a new world. Can you get to convince the most villages on all islands in the world to follow your god? And do you score the most victory points? If so, you win the game! Wololo!

As Odin, Ra, Sylvanus or any other deity, you instruct your envoy to sail the seas of the new world and discover islands. Each island has a certain color. Based on numbered colored cards you move around the world to an island. Do you arrive at an island and do you stop at a village of a corresponding color? Then you may tell a story of your god using a story token. If another player also tells a story at the same village, then the village chooses the story with the highest value, which you determine by rolling the story token. The winner gets victory points, the loser has to discard his story token to the Otherworld. Better luck next time! In the meantime, don’t you forget your secret personal goal?

When envoys meet at sea, they exchange stories. That means a battle ensues, with only one winner. Also, sometimes your cards you travel with have special powers.

7 Gods is most fun when played with many players (3-5). Then the envoys may interact more often, at sea and on islands as well. Then the battle becomes seriously interesting. The final winner will be very surprising (also as a result of the final score count)! A divine game.